Laatst bijgewerkt: 20 december 2023

Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 Definities

1.1. WEBPLEX: statutair gevestigd te Landgraaf en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 91868157.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met WEBPLEX een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4 Diensten: alle diensten die WEBPLEX voor de Opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het ontwerpen van, het ontwikkelen van, de hosting van, het onderhouden en het adviseren over websites.

1.5 Producten: alle producten die WEBPLEX aan de Opdrachtgever levert. Hieronder worden onder andere, doch niet uitsluitend verstaan: (zelf ontwikkelde) software waarmee de website beheerd kan worden, banners, huisstijlen, logo’s, applicaties, integraties c.q. koppelingen met externe software.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met algehele uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever van toepassing op alle door WEBPLEX gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, geleverde producten en overige handelingen.

2.2 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft WEBPLEX het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.3 Offertes van WEBPLEX zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot veertien dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 4 Overeenkomst en meerwerk

4.1 Een overeenkomst tussen WEBPLEX en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de Opdrachtgever een door WEBPLEX uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard.

4.2 Indien WEBPLEX, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is WEBPLEX gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten die WEBPLEX in rekening wenst te brengen, heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de Opdrachtgever gehouden is het tot dusver door WEBPLEX uitgevoerde werk te vergoeden.

Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor WEBPLEX

5.1 WEBPLEX spant zich in om dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2 WEBPLEX spant zich in om de gegevens die WEBPLEX voor de Opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3 WEBPLEX heeft het recht om werkzaamheden die voortvloeien of verband houden met de opdracht aan derden uit te besteden.

Artikel 6 Rechten en verplichtingen voor Opdrachtgever

6.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of materialen, waarvan WEBPLEX aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WEBPLEX worden verstrekt.

6.2 Indien in uitzondering op artikel 6.1 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WEBPLEX zijn verstrekt, heeft WEBPLEX het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.3 De Opdrachtgever stelt WEBPLEX steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

6.4 Bij klachten over de door WEBPLEX geleverde Diensten en/of Producten dient de Opdrachtgever deze klachten kenbaar te maken aan WEBPLEX binnen veertien (14) dagen na levering van de Dienst en/of het product.

6.5 De Opdrachtgever dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.1 die WEBPLEX nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is WEBPLEX niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 7 Levering

7.1 De door WEBPLEX opgegeven levertermijn begint te lopen nadat alle benodigde gegevens en/of materialen in het bezit van WEBPLEX zijn zoals bepaald in artikel 6.1, waarna WEBPLEX zal proberen om levering zo spoedig als mogelijk is te doen plaatsvinden.

7.2 Een door WEBPLEX opgegeven leveringstermijnen heeft slechts een indicatie strekking en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt WEBPLEX niet van rechtswege in verzuim.

7.3 Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de Opdrachtgever de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien WEBPLEX, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

Artikel 8 Betaling en gevolgen van niet-betaling

8.1 Alle door WEBPLEX verzonden facturen dienen door de Opdrachtgever binnen veertien dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 WEBPLEX is te allen tijde gerechtigd om betaling van een voorschot te verlangen in verband met te verrichten werkzaamheden en is bevoegd de werkzaamheden aan te vangen nadat het gevraagde voorschot door de Opdrachtgever is voldaan

8.3 WEBPLEX is gerechtigd een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk te factureren indien dit onderdeel van afzonderlijke waarde is.

8.4 Indien de Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur dient Opdrachtgever dit binnen veertien dagen na factuurdatum aan WEBPLEX schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de factuur bindend zal zijn en enig recht van de Opdrachtgever op reclamatie vervalt.

8.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een contractuele vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend. Voorts maakt WEBPLEX na verstrijking van de betalingstermijn aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 10% van de hoofdsom met een minimum van € 250,- alsmede de gerechtelijke incassokosten.

8.6 WEBPLEX is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat algehele betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van schade die daardoor mocht ontstaan.

8.7 Zolang de Opdrachtgever een openstaande factuur van WEBPLEX niet heeft voldaan, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om de producten en/of diensten van WEBPLEX die betrekking hebben op de openstaande factuur op enigerlei wijze te gebruiken.

Artikel 9 Rechten van intellectuele eigendom

9.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten en/of diensten berusten uitsluitend bij WEBPLEX of diens licentiegevers. De Opdrachtgever heeft geen enkel recht op overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

9.2 WEBPLEX verleent aan de Opdrachtgever het recht om ontwikkelde huisstijlen, logo’s folders, brochures, flyers, advertenties, en andere werken waarop auteursrecht van WEBPLEX rust te verveelvoudigen en openbaar te maken ten behoeve van een doel en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond.

9.3 WEBPLEX verleent aan de Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de door WEBPLEX ontwikkelde software/ applicatie/programmatuur. Het verstrekte gebruiksrecht is niet overdraagbaar.

9.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door WEBPLEX ontwikkelde diensten en/of producten geheel of gedeeltelijk te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of op welk wijze of voor welk doel dan ook te beschikking van een derde te stellen.

9.5 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken van WEBPLEX te verwijderen of aan te passen.

9.6 WEBPLEX is gerechtigd technische maatregelen te treffen ter bescherming van de werken van WEBPLEX.

9.7 De Opdrachtgever is per inbreukmakende handeling een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- verschuldigd, onverminderd het recht van WEBPLEX om volledige schadevergoeding te vorderen dan wel andere rechtsmaatregelen te treffen teneinde de inbreuk te beëindigen. Tevens is de Opdrachtgever nadat hij over de inbreuk in kennis is gesteld een boete van € 500,- per dag verschuldigd dat de inbreuk niet is beëindigd.

Artikel 10 Storingen en overmacht

10.1 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichtingen uit de overeenkomst worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het aangaan van de overeenkomst niet was voorzien iedere mogelijkheid tot nakoming van de overeenkomst in de weg staat.

10.2 Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan (a) storingen van internet dan wel andere telecommunicatiefaciliteiten (b) tekortkomingen door partijen van wie WEBPLEX bij de verlening van haar diensten of levering van producten afhankelijk is, (c) het niet beschikbaar zijn van een of meer vennoten of personeelsleden (door ziekte of anderszins) en (d) overheidsmaatregelen.

10.3 In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10.4 Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Opdrachtgever als WEBPLEX gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Hetgeen reeds is gepresteerd wordt naar verhouding afgerekend.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Iedere overeenkomst tussen WEBPLEX en de Opdrachtgever is te typeren als een inspanningsovereenkomst. WEBPLEX kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

11.2 Indien WEBPLEX onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 11.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 7.500,-

11.3 WEBPLEX sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door WEBPLEX geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van WEBPLEX.

11.4 WEBPLEX is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

11.5 Aansprakelijkheid van WEBPLEX voor tekortkomingen in producten en/of diensten van derden, waaronder ook software (web)applicaties en programmatuur is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 Wijziging algemene voorwaarden

12.1 WEBPLEX behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van eerder gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van WEBPLEX of per elektronische berichtgeving, tenzij de Opdrachtgever binnen deze termijn aangeeft de aangepaste voorwaarden niet te accepteren.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij WEBPLEX partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de opdracht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.